Algemene voorwaarden  irenelodewick.nl

Artikel 1 – Algemeen

 1. Irene Lodewick is een eenmanszaak, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 71711325.
 2. Waar ‘jij’, ‘je’ of ‘jullie’ staat, bedoel ik ‘opdrachtgever’. ‘Ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat voor Irene Lodewick, de ‘opdrachtnemer’.
 3. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en opdrachten tussen jou (opdrachtgever) en mij (opdrachtnemer).
 4. Op al mijn werk is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – Resultaat en aansprakelijkheid

 1. Ik voer de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap. Mijn werk heeft het karakter van een inspanningsverbintenis.
 2. We werken samen voor de goede uitvoering van de opdracht en geven elkaar de benodigde informatie zo snel mogelijk.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade.

Artikel 3 – Over de offerte, de planning en uitvoering

 1. Mijn offertes zijn voor jou en voor mij vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig tenzij in de offerte anders staat aangegeven. Na deze termijn vervalt de offerte.
 2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 3. Indien de offerte op basis van nacalculatie is, geeft dit een indicatie van de te verwachte uren. Tijdens de uitvoering blijkt het werkelijk aantal te factureren uren. Ik hou je hiervan zo goed mogelijk op de hoogte.
 4. Een offerte met een afgesproken prijs staat vast, ook als blijkt dat de opdracht minder of meer tijd kost.
 5. Ik baseer de offerte op de informatie die je aan mij verstrekt. Je bent verplicht alle relevante informatie over de opdracht door te geven, zodat ik op basis hiervan een offerte kan samenstellen. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie is verstrekt, dan pas ik in onderling overleg de reeds aanvaarde offerte aan.
 6. Een offerte geldt niet voor eventuele toekomstige opdrachten.
 7. Ik mag werkzaamheden laten uitvoeren door derden, zoals freelancers. Dit geef ik vooraf bij je aan. Ik blijf wel eindverantwoordelijk.
 8. De opdracht ontstaat vanaf het moment dat je een offerte accepteert.
 9. Ik houd me zoveel mogelijk aan de afgesproken planning. Dat lukt alleen als jij je ook aan jouw deel van de afspraken houdt, de juiste informatie verstrekt en medewerking verleent. Doe je dat niet, dan ben ik niet verplicht mij aan de planning te houden. Ik mag de opdracht dan uitstellen.
 10. Het kan zijn dat in de offerte een planning voor de uitvoering van de opdracht staat. Deze planning is altijd indicatief en begint pas als je alle benodigde informatie aan mij hebt verstrekt. Ik hou je hiervan zo goed als mogelijk tussentijds op de hoogte.
 11. Overschrijding van de planning geeft je geen recht op annulering of op schadevergoeding, tenzij we vooraf expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Wijzigen of annuleren van de opdracht

 1. Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend zijn op het moment dat de opdracht tot stand komt. Indien tijdens de uitvoering bepaalde omstandigheden of feiten bekend worden die de uitvoering bemoeilijken of onmogelijk maken, dan herformuleren we de opdracht. Als dit niet lukt en je annuleert de opdracht, dan breng ik reeds gemaakte uren bij je in rekening.
 2. Als je na akkoord de opdracht (deels) annuleert, factureer ik het werk dat al gedaan is. Ik ben niet verplicht de (onaffe) opdracht alsnog te leveren.
 3. Als jij in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heb ik het recht de opdracht onmiddellijk te beëindigen. Ik breng dan de reeds gemaakte uren bij je in rekening.

Artikel 5 – Over de factuur en de betaling

 1. Je ontvangt de factuur per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Het volledige factuurbedrag en de btw dien je over te maken op mijn bankrekening.
 2. Als we vooraf afspreken dat ik de opdracht gefaseerd uitvoer, mag ik reeds uitgevoerde delen apart factureren. Dit spreken we in goed overleg met elkaar af. In dat geval mag ik de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de factuur van de daaraan voorafgaande fase is betaald.
 3. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk om de verplichtingen na te komen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Deze voorwaarden gelden ook voor hen.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom en doeleinden

 1. Mijn geleverde werk is op maat en persoonlijk en blijft mijn eigendom totdat je aan de betaling volledig hebt voldaan.
 2. Het onder lid 1 genoemde eigendom mag je niet ter beschikking stellen aan anderen, behalve als ik je daar schriftelijk toestemming voor geef.
 3. Mijn werk mag je niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor het oorspronkelijk was bedoeld, tenzij schriftelijk afgesproken.

Heb je een vraag over de algemene voorwaarden?
Stel ‘m gerust.

Stuur dan een mail naar info@irenelodewick.nl.